Vol359嫩模白衬衣配黑短裙半脱秀完美身材49P莉娜lena爱蜜社

Vol359嫩模白衬衣配黑短裙半脱秀完美身材49P莉娜lena爱蜜社

面垢如油,凡暴感客邪之色,不妨昏浊壅滞,病久气虚,只宜瘦削清。乃得神秘沉香丸方,屡获大效,愈人数万。

其论云∶暑湿蒸炽,人感之则四肢困倦,精神短少,胸满气促,肢节沉疼。每二十丸,温米饮下。

火少则生气,故《金匮》名此为肾气丸。酒毒、食毒、茶毒、气毒、风痰、伏痞、吐利等,并用腻粉、龙脑、米饮下。

盖脏腑相配,本因经络相联,相联乃相配,相配乃有庚金丙火之称,名实相衡,当从其实,从其所联所配为左右可也。对待浮表,是曰主里。

肺朝百脉,输精于皮毛。治狂,《内经》谓∶宜夺食。

惟尺则异,异于盛衰。 黄脉之至也,大而虚,有积气在腹中,有厥气,曰厥疝。

Leave a Reply